FZZ - sąd potwierdził …

W dniu 7 grudnia 2018 r.…

COP24 w Katowicach – z…

W poniedziałek w dniu 3 g…

Rada Krajowa PZZ „KADR…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Na drodze do COP24. Wę…

Przewodniczący Dariusz Tr…

Na drodze do COP24. Mi…

Przewodniczący PZZ „KADRA…

«
»
Facebook

Agenda 2030 – związki zawodowe dla czystej energii i klimatu

Międzyzwiązkowy Zespół ds. Polityki Klimatycznej (FZZ, OPZZ, NSZZ „Solidarność”) zorganizował w siedzibie Forum Związków Zawodowych w Katowicach spotkanie poświęcone promocji celów Agendy 2030 w Polsce. Spotkanie pozwoliło upowszechnić wiedzę w zakresie Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Eksperci i przedstawiciele związków zawodowych zapoznali się z założeniami wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w Polsce zdefiniowanych dla celu 7 – czysta i dostępna energia,  i dla celu 13 – zmiany klimatu.

Spotkanie promujące cele Agendy 2030 otworzył Krzysztof Stefanek – Przewodniczący FZZ Zarząd Województwa Śląskiego, natomiast spotkaniu przewodniczył Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Międzyzwiązkowego Komitetu ds. Polityki Klimatycznej (NSZZ „Solidarność”). Prezentacje omawiające cele Agendy 2030 ONZ w Polsce przedstawili eksperci Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – Michał Drobniak, Ministerstwa Środowiska – Rafał Włodarczyk i Ministerstwa Energii – Janusz Michalski. Przy omawianiu celów Agendy z perspektywy związków zawodowych wypowiadali eksperci związkowi, w tym się Wacław Czerkawski (OPZZ), a także przedstawili swoje prezentacje Henryk Kaliś (FOEEiG), Andrzej Jakubowski (Grupa Syndex) i Grzegorz Trefon (FZZ).

Zaangażowanie związków zawodowych na rzecz celów Agendy 2030 jest ważne aby poszczególne podmioty, takie jak rząd, samorząd, przedsiębiorcy i partnerzy społeczni skupili uwagę wokół wyznaczonych celów strategicznych w Polsce. Należy zauważyć, że związki zawodowe od 2017 roku są zaangażowane w koordynację wdrażania Agendy 2030 w Polsce na poziomie krajowym, które zapewnia obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Przedstawiciele poszczególnych ministerstw, samorządu i partnerzy społeczni współpracują ze sobą przy przygotowaniu raportu Polski na forum ONZ. Aby ułatwić zarządzanie tym procesem w Polsce powołany został decyzją rządu RP – Zespół ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju. Celem funkcjonowania Zespołu jest przygotowanie Polski do krajowego przeglądu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach Voluntary National  Review (VNR) w lipcu 2018 r. w trakcie High Level Political Forum (HLPF) ONZ. Należy dodać, że związki zawodowe były już obecne podczas prezentacji raportów innych Państw na forum ONZ w 2016 i 2017 roku.

Polska deklaruje realizację celów Agendy 2030 i technicznie łączy jej cele z wdrażaniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W 2017 roku Ministerstwo Rozwoju podejmowało się działań na rzecz zaangażowania biznesu i organizacji pozarządowych np. poprzez zawarte Partnerstwo na rzecz celów zrównoważonego rozwoju. Celami ONZ w ramach Agendy 2030 są:

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie,
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo,
 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt,
 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie,
 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt,
 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi,
 7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi,
 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność,
 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami,
 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,
 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,
 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony,
 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej,
 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu,
 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W spotkaniu w Katowicach brali udział przedstawiciele i eksperci FZZ, OPZZ i NSZZ „Solidarność”.

Galeria zdjęć:

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.