Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt…

Pomoc medyczna dla Ukr…

Informujemy naszych sympa…

Spotykanie dotyczące F…

W dniu 16 marca 2021 r. o…

Spotkanie z przedstawi…

W dniu 15 marca 2022r. od…

KADRA wnosi o spotkani…

Porozumienie Związków Zaw…

Dodatkowe Wsparcie dla…

Porozumienie Związków Zaw…

Prosimy o wsparcie pom…

PZZ "KADRA" nawiązało w…

Apel PZZ "KADRA"

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Posiedzenie zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy

W dniu 19 kwietnia 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy oraz Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego.

W spotkaniu, które prowadził Przewodniczący Zespołu – Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) uczestniczyli członkowie Zespołu i eksperci zaproszeni przez strony. Strona rządowa reprezentowana była przez Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli Departamentu Prawa Pracy i Departamentu Rynku Pracy w tym resorcie.

Strona społeczna reprezentowana była m.in. przez Dariusza Trzcionkę – Członka Rady Dialogu Społecznego (Przewodniczący PZZ KADRA, Członek Zespołu problemowego RDS ds. polityki gospodarczej i rynku pracy), Bogusława Studenckiego – Wiceprzewodniczący PZZ KADRA (Członka Zespołu problemowego RDS ds. rozwoju dialogu społecznego), Stanisława Stolorza (Członka Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy), Jana Przywoźnego (Członka Zespołu problemowego RDS ds. prawa pracy).

Porządek obrad obejmował:

  1. Dyskusję nad projektem ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.
  3. Sprawy różne.

Pierwsza część posiedzenia poświęcona była kwestii dotyczącej projektowi zmian do ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw. Strona społeczna wraz ze stroną rządową rozszerzyła termin zgłaszania konsultacji społecznych, opinii i innych do końca Maja 2016 r.

Następnie szczegółowo omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 22 marca 2016 r.). Celem projektowanej regulacji będzie m.in. wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015r., sygn. akt K 1/13 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 maja 2008 r., sygn.. akt P 50/07.

IMG_4835

W projekcie zaproponowano oprócz rozszerzenia prawa koalicji związkowej również zmianę przepisów dotyczących reprezentatywności organizacji związkowych oraz szczególnej ochrony działaczy związkowych. Dodatkowo przewidziano mechanizm weryfikacji liczebności członków związku zawodowego.

W drugiej części posiedzenia dyskutowano na temat projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.

Komisja miałaby działać przy pomocy Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy Kodeks pracy i Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy- Kodeks zbiorowego prawa pracy. Komisję tworzą: przewodniczący Komisji, dwóch zastępców przewodniczącego Komisji, członkowie Komisji i dwóch sekretarzy Komisji.

Organizacje związkowe oraz organizacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu przepisów ustawy o RDS, wskażą po jednym kandydacie na członka Komisji. Minister właściwy do spraw pracy wskaże kandydatów na członków Komisji w liczbie równej liczbie kandydatów wskazanych przez stronę społeczną RDS.

Kadencja Komisji będzie trwała 18 miesięcy. Planowane rozpoczęcie prac to 1 września 2016 r.

Autor zdjęć: Rada Dialogu Społecznego