IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. Energetyki i Surowców Energetycznych

W dniu 9 kwietnia 2015r. odbyło się posiedzenie parlamentarnej Komisji Nadzwyczajnej ds. energetyki i surowców energetycznych. Spotkanie w Sejmie RR w Warszawie otworzył Pan Andrzej Czerwiński Przewodniczący Komisji. W czasie posiedzenia prof. Dobiesław Nazimek przedstawił opinie dotyczące możliwości i sposobów realizacji postanowień pakietu klimatycznego. W spotkaniu brali udział z ramienia Forum Związków Zawodowych ? Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA? ? Bogusław Studencki i Grzegorz Trefon.

Prof. D. Nazimek omówił obecną sytuację zależności krajów UE od dostępności zasobów paliw kopalnych i założenia redukcji gazów cieplarnianych w pakiecie klimatycznym. W jego ocenie bardzo trudno oszacować realne zasoby paliw kopalnych gdyż bardzo często są to dane wrażliwe, często one są przeszacowywane a znaczenie informacji o realnych zasobach dla stabilności rynków finansowych jest bardzo duże. W jego ocenie zasoby paliw kopalnych na morzu północnym, z których mogą korzystać kraje UE kończą się. Profesor ocenił również skutki gwałtownego i nieprzewidywanego ograniczenia dostępności do ropy i gazu, które mogłoby doprowadzić do śmierci ponad 1,5 mld ludzi na świecie. W jego ocenie ma to związek z faktem naszego uzależnienie się od wykorzystania węglowodorów do produkcji licznych produktów. Istnieje duży związek między dotychczasowym rozwojem o wzrostem zapotrzebowania na surowce energetyczne, natomiast poziom CO2 nie zależy tylko od wykorzystania paliw kopalnych w energetyce, lecz również w znaczącej części od wielkości np. obecnej produkcji rolnej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie posłów przedstawiciel polskiej nauki podjął próbę wskazania możliwych dróg osiągnięcia obecnych celów klimatycznych z wykorzystaniem obecnie istniejących źródeł paliw, które dotychczas nie były wykorzystywane w polskiej gospodarce. W jego koncepcji bardzo duże znaczenie może mieć ograniczenie emisji poprzez wykorzystanie odpadowych zanieczyszczeń powstających obecnie przy produkcji rolnej i przy produkcji węgla kamiennego. Profesor zauważył, że najbardziej konsumentom potrzebne są obecnie produkty ropopochodne. Według niego można uzyskać efekty zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez redukcję zanieczyszczeń, przy jednoczesnym uzyskaniu paliw, których tak bardzo potrzebuje gospodarka. W praktyce powoływał się np. na doświadczenia prowadzone przez ekspertów z zagranicy i z Polski np. z Politechniki Wrocławskiej (utylizacja odpadowych gazów w Kopalni Jas-Mos). Według szacunków obecnie w Polsce mamy możliwość uzyskania około 660 mln. metrów sześciennych metanu, który bez ograniczeń jest emitowanych do atmosfery. Opinie Pana Profesora D. Nazimka w kwestii wykorzystania gazów kopalnianych były bardzo zbliżone do wcześniejszych propozycji działań, na które wskazywały zarówno PZZ ?KADRA?, jak i Forum Związków Zawodowych np. w stanowisku z dnia 11 grudnia 2013r. skierowanego do Janusza Piechocińskiego – Ministra Gospodarki w sprawie konsultacji ustawy o OZE, czy też stanowiska z dnia 19 lutego 2015r. skierowanego do Pana Wojciecha Kowalczyka – Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego w sprawie konsultacji zadań, które mogłyby zostać sfinansowane w ramach EFIS. PZZ ?KADRA? od lat wskazuje na potrzebę rozwoju finansowania ekologicznych inwestycji i badań w górnictwie m.in. wykorzystania odpadowych paliw powstających przy produkcji węgla kamiennego, które zagospodarowane mogą również poprawić poziom bezpieczeństwa pracy zakładów górniczych oraz zmniejszyć poziom zagrożeń metanowych.

Po bardzo szczegółowej prezentacji panowie posłowie skierowali szereg uwag i pytań. Pan Piotr Naimski, Z-ca Przewodniczącego Komisji wskazywał na problem skali inwestycji oraz na wykorzystanie wielu nowych produktów ? np. lekkiej benzyny w napędach silników wykorzystywanych przez wojsko. Według niego im częściej będziemy mogli praktycznie wykorzystać technicznie nowe źródła paliw tym bardzie będą one tańsze. Z uwagi na postulat prof. D. Ozimka wsparcia kwotą 130 mln. złotych 1 strategicznego projektu demonstracyjnego złożonego z 10 instalacji pilotażowych w Polsce ? posłowie zgodzili się na przeprowadzenie kolejnej rundy konsultacji z udziałem przedstawicieli przemysłu. W ich opinii dotowanie nowych technologii produkcji paliw nie jest możliwe bez gwarancji ich komercyjnego wykorzystania przez przedsiębiorców. Jeżeli będzie taka możliwość to znajdą się z pewnością źródła finansowania oraz powstanie możliwość zmiany polskiego prawa, w celu ułatwienia prowadzenia nowej działalności gospodarczej. Zastosowanie nowego podejścia przy ograniczenie emisji gazów w Polsce, ma m.in. przysłużyć się do bardziej zrównoważonego wykorzystania dostępnych surowców w Polsce.

Grzegorz Trefon