Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

Europa potrzebuje STAL…

Porozumienie Związków Zaw…

Protest hutników w Ost…

Mariusz Ciupiński - Przew…

Nowi członkowie Śląski…

W Okręgowym Inspektoracie…

«
»
Facebook

Województwo Śląskie ma zostać beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji od 2021r.

W konferencji pt. W kierunku zielonej gospodarki ? wymiana doświadczeń między europejskimi regionami górniczymi organizowanej przez Pana Jakuba Chełstowskiego,  Marszałka Województwa Śląskiego w dniach 27-28.01.2020 r. brali udział przedstawiciele PZZ ?KADRA?: Marek Gacka, Artur Fildebrandt, Marek Nanuś, Wioletta Janoszka, Joanna Kwiecień, Wiesław Sobolewski, Grzegorz Trefon.

W czasie konferencji omówiono sprawy związane z wykorzystaniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Śląsku i w innych regionach węglowych, a także o możliwościach, jakie może dać on tym regionom w przechodzeniu w kierunku zielonej gospodarki.

Pani Elisa Ferreira, Komisarz ds. Spójności i Reform zwróciła uwagę, że europejskie regiony węglowe, w tym Śląsk muszą się przekształcić i zdywersyfikować swoją gospodarkę. Z tych powodów dla Śląska i Polski zarówno Europejski Zielony Ład i Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji są szansą. Pani Komisarz wielokrotnie podkreśliła znaczenie związków zawodowych w tym procesie, a także uznała szczególny charakter regionu i wskazała na aktualnie duże znaczenie węgla przy produkcji energii w Polsce. W opinii pani komisarz mechanizm sprawiedliwej transformacji jest czymś więcej niż propozycją finansową. Jest to polityczne uznanie społecznych i gospodarczych skutków transformacji. I jest to zobowiązanie Europy do wspierania osób i regionów najbardziej dotkniętych transformacją. Dzięki Funduszowi Sprawiedliwej Transformacji (Just Transition Fund) zadbamy o to, aby Polska w pełni skorzystała z tego, aby żaden region w Polsce nie został pominięty. Przebudujemy, przekwalifikujemy i dywersyfikujemy regiony najbardziej zależne od paliw kopalnych, tak aby Europa, i Polska – znalazły się na czele nowej rewolucji przemysłowej. Komisarz Ferreira wyraziła unijne zobowiązania wobec Śląska i Polski – pomocy regionom węglowym w transformacji, i podkreśliła w swoich wystąpieniach jakie korzyści mogą przynieść nowe fundusze, które jak zaproponowała Komisja Europejska zostały określone na kwotę 7,5 mld. EUR, z czego Polska może liczyć na swoje regiony węglowe na kwotę ok. 2 mld. EUR.

W tym roku będą prowadzone intensywne rozmowy, opiniowane są w Brukseli dwie propozycje Komisji Europejskiej z 11 grudnia 2019 r. i 14 stycznia 2020 r. zarówno przed Parlamentem Europejskim, jak i przed Radą. Zatem w bezpośrednie prace będzie zaangażowany rząd RP. W  proces konsultacji powinny być zaangażowane również związki zawodowe. W dniu 11 grudnia 2019 r. Komisja przedstawiła European Green Deal z podwyższonymi ambicjami redukcji emisji CO2 do 2050 r. tak aby UE została pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie. Z kolei 14 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zaproponowała Fundusz Sprawiedliwej Transformacji m.in. w celu zapewnienia lepszych miejsc pracy w Unii Europejskiej. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. i z propozycji KE wynika, że jest on na szczycie unijnych funduszy (7,5 mld EUR), a poprzez interwencje ma zapewnić dodatkowe środki na finansowanie nowych projektów i inicjatyw.

Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej w czasie swojego wystąpienia określiła szacunkowy koszt polskiej transformacji energetycznej na 240 mld EUR do 2030 roku, a w perspektywie 2050 r. już na 500 mld. EUR zwracając również uwagę, że tempo dochodzenia do neutralności klimatycznej musi być zróżnicowane.  Z tych powodów potrzeby Polski znacznie przewyższają budżet Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, więc niezbędne będzie dobre przygotowanie i zagwarantowanie dobrego zarządzania zmianami, gdzie zarówno metody i tempo zmian muszą zostać przystosowane do lokalnej specyfiki, a nowe środki finansowe powinny pozostać wydatkowane jak najbliżej ludzi pracy.

W czasie konferencji odbyły się liczne dyskusje i panele poświęcone transformacji regionów górniczych w sprawiedliwy sposób, przygotowaniu zielonych zmian uczciwych wobec obywateli, dywersyfikacji gospodarczej w regionach górniczych, zielonych innowacjach jako kole zamachowym zmian w regionach górniczych i o rewitalizacji oraz przywracaniu do życia terenów po-górniczych.

Konferencja Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego zorganizowana w Katowicach, potwierdziła aktualność wyzwań przed jakimi stoi województwo śląskie w obliczu nowych propozycji Komisji Europejskiej. PZZ ?KADRA? nie wyraża zgody na likwidację miejsc pracy i przedsiębiorstw, nie dostrzegamy wystarczających środków w programach zaproponowanych przez Komisję Europejską. PZZ ?KADRA? sądzi, że osiągnięcie celów redukcyjnych przewidziane m.in. w Europejskim Zielonym Ładzie można osiągnąć przez inwestycje i wsparcie finansowe ze środków publicznych w poprawę stosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych np. wykorzystania węgla i innych paliw kopalnych.

Galeria zdjęć: