IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

PROTEST FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

25 września 2015r. przedstawiciele służb mundurowych Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej uczestniczyli w pikiecie niezadowolenia z traktowania służb mundurowych zorganizowanej przez wojewódzki komitet protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego.

Mundurowi zanieśli pod siedzibę Wojewody Łódzkiego treść Petycji z prośbą o przekazanie jej Premier RP Ewie Kopacz. Do zebranych pod budynkiem Urzędu Wojewódzkiego wyszedł Wicewojewoda Łódzki Jarosław Klimas.

Manifestujący przeszli ulicami Łodzi z ulicy Wólczańskiej przez ulicę Piotrkowską do ul. Piłsudskiego gdzie na ręce Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego złożono petycję do Marszałka Województwa Łódzkiego.

Wszystkie żądania mundurowych przedstawia poniższa petycja.

WOJEWÓDZKI KOMITET PROTESTACYJNY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 września 2015 roku

Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

Rzeczypospolitej Polskiej

za pośrednictwem

Pani

Jolanty Chełmińskiej

Wojewody Łódzkiego

PETYCJA

My funkcjonariusze i pracownicy służb mundurowych Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej zrzeszeni w Związkach Zawodowych Federacji ZZSM Województwa Łódzkiego wyrażamy swoje oburzenie i dezaprobatę wobec widocznej w ostatnich kilku latach polityki Rządu RP w stosunku do naszych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa i obywateli. Polityka ta przyczyniła się do wprowadzenia w naszej służbie wielu niekorzystnych zmian powodując utratę stabilizacji oraz brak zaufania zatrudnionych w poszczególnych formacjach osób do organów Państwa, a także osłabienia struktur naszej służby. Nasze prośby, apele i stanowiska w poszczególnych sprawach służb są ignorowane – nie ma prawdziwego i uczciwego dialogu ze stroną społeczną.

To doprowadziło nasze środowisko służb mundurowych do reakcji i protestu w celu zaprzestania dezorganizacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Polski.

Pani Premier prosimy odpowiedzieć sobie na pytanie jaka jest sytuacja materialna funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb mundurowych, który zarabiają na pograniczu minimalnej płacy w kraju lub niewiele więcej. Coraz trudniejsza staje się sytuacja materialna funkcjonariuszy i pracowników, którzy w wielu przypadkach kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej. Czy ta płaca dla funkcjonariusza, który naraża w codziennej służbie zdrowie i życie to godziwe wynagrodzenie jego poświęcenia dla dobra kraju i obywateli?

Wobec powyższego żądamy:

– spełnienia deklaracji złożonych przez Pana Premiera Donalda Tuska w expose z dnia 18.11.2011 r. w stosunku do funkcjonariuszy, dotyczących wprowadzenia podwyżek dla służb mundurowych jeszcze w obecnej kadencji rządu i parlamentu.

– zrekompensowania kosztów inflacji na lata 2009 ? 2015, tak by przywrócić wartość realną funduszy wynagrodzeń w służbach,

– stałej, corocznej waloryzacji płac funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych od roku 2016, w celu utrzymania siły nabywczej uposażeń i wynagrodzeń,

– uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej za lata 2016 -2019, uwzględniającej istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników przez cały okres obowiązywania tej ustawy,

– systemowego uregulowania potrzeb płacowych pracowników cywilnych,

– wprowadzenia 90 dni pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego do ustawy L-4,

– zaprzestania dyskryminacji województwa łódzkiego w podziale środków finansowych na podniesienie dobowych stanów osobowych w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego.

Postulat zrekompensowania kosztów inflacji za lata 2009 ? 2015 wynika z realnej utraty wartości wynagrodzeń (o blisko 20% czyli 1/5 całego wynagrodzenia). Ponadto z uwagi na zamrożenie funduszy wynagrodzeń w służbach zaburzona została polityka zatrudnienia, awansowania i przeszeregowania funkcjonariuszy.

Coroczna waloryzacja płac funkcjonariuszy i pracowników cywilnych jest niezbędna w celu motywowania do służby i pracy wobec stawiania coraz wyższych wymagań i nowych zadań. W chwili obecnej lepiej było odejść na emeryturę i korzystać z waloryzacji tego świadczenia ? jak ma to zmotywować funkcjonariuszy?

Trwałą zmianę sytuacji środowiska służb mundurowych może zagwarantować jedynie nowa ustawa modernizacyjna na lata 2016 -2019 przewidująca istotny wzrost płac funkcjonariuszy i pracowników. Modernizacja w służbach rozumiana wyłącznie jako wyposażenie w nowszy sprzęt jest nie do przyjęcia. Modernizacja powinna być kompleksowa i powinna dotyczyć przede wszystkim sytuacji socjalnej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych korzystających z narzędzi ? sprzętu, który w dużej mierze pozyskiwany jest dzięki funduszom UE.

Realizacja postulatu mówiącego o 90-dniowym okresie pełnopłatnej absencji w służbie pozwoli na przynajmniej częściową niwelację niekorzystnych skutków wprowadzonej w życie ustawy o L-4 przeforsowanej na przełomie 2013 i 2014 r. Postulowana zmiana przybliży nas nieco do uregulowań obowiązujących w służbach UE, a także pozwoli ograniczyć sztuczne problemy, a czasami wręcz absurdy z którymi obecnie borykają się poszczególne służby po wprowadzeniu ustawy.

Postulat ograniczenia dyskryminacji województwa łódzkiego w podziale środków na zwiększenie dobowych stanów osobowych w jednostkach interwencyjnych Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego był przez nas podnoszony wielokrotnie od 2011 r. i mimo wniosku Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego nie został do chwili obecnej zrealizowany co skutkuje proporcjonalnie najniższym w kraju minimum operacyjnym ? w województwie łódzkim jest każdego dnia mniej strażaków na służbie bo nie ma na to pieniędzy w budżecie wojewody. Poprawa tej sytuacji wymaga jedynie przychylności w przeanalizowaniu zasad rozdziału tych środków na szczeblu centralnym i jego wdrożenia.

Liczymy, że nasz dzisiejszy głos sprzeciwu przyczyni się do podjęcia właściwych decyzji, pozwalających na zaspokojenie słusznych oczekiwań obywateli woj. łódzkiego oraz roszczeń pracowniczych.

Do wiadomości :

Pan Marek Mazur ? Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego
Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego
Forum Związków Zawodowych
Rada Wojewódzka OPZZ w Łodzi
NSZZ ?Solidarność?

Źródło: http://www.zonadwislanski.pl i FZZ

 

Galeria foto: