IX ZJAZD KRAJOWY PZZ "…

Dariusz Trzcionka został …

Dyrektywa o wynagrodze…

Porozumienie Związków Zaw…

AKADEMIA XXXV-LECIA

Dariusz Trzcionka - Przew…

Rada Krajowa PZZ "KADR…

W dniu 10 kwietnia 2024 r…

Marszałek Sejmu powoła…

Dariusz Trzcionka - Przew…

Spotkanie z Europosłem…

Joanna Kwiecień - Przewod…

Badania w projekcie DU…

Porozumienie Związków Zaw…

«
»
Facebook

FZZ – sąd potwierdził reprezentatywność Featured

W dniu 7 grudnia 2018 r. Forum Związków Zawodowych uzyskało potwierdzenie swojej reprezentatywności jako ogólnopolska organizacja związków zawodowych, spełniająca kryteria wynikające z Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Równocześnie informujemy, że nasza centrala reprezentowana przez Przewodniczącą Dorotę Gardias przejęła oficjalnie przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie, które wcześniej sprawowali przedstawiciele strony rządowej.

W załączniku postanowienie Sądu – do pobrania.

Osiągnięto Porozumienie w Kompanii Węglowej S.A. Featured

W dniu dzisiejszym od godziny 11:00 prowadzone były trudne rozmowy pomiędzy centralami związkowymi i Zarządem Kompanii Węglowej S.A. w sprawie programu restrukturyzacyjnego. W negocjacjach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Związku Zawodowego ?KADRA? Kompanii Węglowej S.A. wraz z członkami Rady Pracowników. W wyniku  negocjacji osiągnięto porozumienie, które oparte jest na kompromisie. Znaczna część postulatów zgłaszanych przez ZZ ?KADRA? KW S.A. została uwzględniona w nowym porozumieniu. Dla strony społecznej istotne były realne gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników Spółki.

Jak informuje Wiceprzewodniczący PZZ ?KADRA” Bogusław Studencki, który uczestniczył w negocjacjach, Kadra podpisując nowe Porozumienie przystała na kompromisowe rozwiązanie pozostając w opozycji do przygotowywanego projektu programu restrukturyzacji KW SA. przez Zarząd Spółki. Kadra poszukiwała kompromisu, który gwarantowałby zatrudnienie dla wszystkich pracowników Kompanii i Spółek należących do Grupy.

W nowym porozumieniu Zarząd KW S.A. uwzględnił część zgłaszanych przez nas uwag i postulatów. W wyniku zawartego porozumienia zagwarantowane będzie zatrudnienie w Kompanii Węglowej S.A. do roku 2020 dla wszystkich pracowników, z wyjątkiem pracowników administracji, dla których wynegocjowano gwarancje zatrudnienia na okres 3 lat. Ustalono, że wypłata tzw. 14-pensji dla pracowników administracji będzie co roku negocjowana przez związki zawodowe z pracodawcą, a jej wypłata uzależniona będzie od kondycji Spółki. Należy podkreślić, że strona związkowa otrzymała zapewnienie, że nie będzie zwolnień pracowników administracji. Porozumienie przewiduje, że zostaną zlikwidowane dotychczas obowiązujące dopłaty do chorobowego dla pracowników chorujących do 1 miesiąca czasu. Pracownicy otrzymają nadal dodatki do chorobowego, w przypadku chorób trwających dłużej niż 1 miesiąc. Strony ustaliły, że nie będzie sprzedaży spółek należących do Kompanii Węglowej S.A., takich jak: Konsorcjum Ochrony Kopalń i Gliwicki Zakład Usług Górniczych. Odbędą się dodatkowe, odrębne rozmowy w sprawie zakładów elektrociepłowni należących do tej grupy kapitałowej.

Ze względu na zastosowany tryb negocjacji podpisane Porozumienie nie obejmuje ustaleń odnoszących się do zbycia Kopalni Knurów-Szczygłowice. Decyzja o sprzedaży majątku Spółki leży po stronie właściciela.

Warsztat w projekcie DUST w Katowicach

KADRA, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i ISOCARP Institute zorganizowali w formie hybrydowej warsztat w projekcie Horyzont DUST (https://www.dustproject.eu/, Grant Agreement No 101094869) poświęcony sprawiedliwej transformacji i procesom partycypacji. W Katowicach swoimi doświadczeniami i troskami dzielili się pracownicy rudzkich kopalń, emeryci z Rudy Śląskiej, młodzież z gmin górniczych, a także przedstawiciele samorządu lokalnego i aktywiści organizacji pozarządowych z Katowic. Warsztat otworzył Kamil Załuski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”, a spotkanie prowadził i moderował prof. Adam Drobniak (UEK). 

Warsztat jest częścią szerszych europejskich działań za jakie odpowiada lider projektu Technology University in Delft, w szczególności jeden z partnerów projektu Horyzont DUST, tj. ISOCARP Institute Centre for Urban Excellence z siedzibą Hadze (Holandia)  przy współudziale polskich partnerów z ZZ KADRA oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

W czasie pierwszego warsztatu 'Community Champion Network (CCN) w Katowicach’ prof. Adam Drobniak wyjaśnił założenia projektu DUST, omówił oczekiwania stawiane przed jego uczestnikami dotyczące pogłębionej analizy potrzeb regionalnych, rozpoznania procesów partycypacji i zapewnienia właściwej reprezentacji lokalnych interesariuszy w procesie transformacji. W czasie spotkania wygłoszone zostały również prezentacje gości spotkania: Pani  Katarzyna Raba-Wróbel (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Rozwoju i Transformacji Regionu) na temat alokacji środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w województwie śląskim, a także studentki Ida Jaroń (UEK), która odniosła się do jej dotychczasowej aktywności w ramach Śląskiej Akcji Klimatycznej.

Uczestnicy wspólnie pracowali w grupach reprezentujących trzy pokolenia których dotyka transformacja (młodzież, górnicy, emeryci), dyskutowali o tym co dla nich oznacza sprawiedliwa transformacja oraz jak zapewnić reprezentację w procesie podejmowania decyzji / jak uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji oraz jak zapewnić dostęp (w procesie partycypacji)?

W ramach projektu DUST planowane są kolejne spotkania Champion Community Network w nadchodzących miesiącach.

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć:

Warsztat o sprawiedliwej transformacji w Sewilla – projekt SODISEES

Porozumienie Związków Zawodowych „KADRA” było reprezentowane przez Kamila Załuskiego – Wiceprzewodniczącego PZZ „KADRA”, Arkadiusza Błaszczyka – Przewodniczącego ZZ KADRA KWB Bełchatów i Grzegorza Trefona w pierwszym warsztacie w ramach projektu SODISEES.

Projekt SODISEES jest finansowany ze środków UE oraz jest to wspólne przedsięwzięcie europejskich partnerów społecznych w sektorze górniczym Unii Europejskiej. Warsztat zorganizowany w Sewilli w dniach 13 – 14 czerwca 2024 r. przez związki zawodowe i organizacje pracodawców poświęcono omówieniu spraw dotyczących dialogu społecznego i sprawiedliwej transformacji w górnictwie.

Dyskutowano również o przekwalifikowaniu pracowników, sytuacji sektora górniczego w UE, o miejscach pracy w nowoczesnym górnictwie, innowacyjnych umiejętnościach i niezbędnych kompetencjach służących rozwojowi sektora. W czasie spotkania omówiono wstępne wyniki badań ankietowych prowadzonych w projekcie przez firmę SYNDEX, w tym wśród polskich przedstawicieli górniczych związków zawodowych. Za realizację projektu SODISEES po stronie związkowej odpowiada industriAll Europe.

W dyskusji panelowej poświęconej sprawiedliwej transformacji wzięli udział Grzegorz Trefon i Arkadiusz Błaszczyk – Przewodniczący ZZ KADRA KWB Bełchatów. 

Uczestnicy zgodzili się, że godne warunki pracy są kluczowe dla rozwoju sektora, a poprawa wizerunku górnictwa jest bardzo ważna. Jest to klucz do przyciągnięcia najlepszych talentów do pracy w górnictwie. Liczą się również poprawa relacji ze społecznością lokalną. Z tych powodów w przyszłości planowane jest w pracach europejskich partnerów społecznych (związki zawodowe i pracodawcy) rozszerzenie dyskusji na kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, a także na temat surowców krytycznych w UE. 

Warsztat zakończono wizytą studyjną na kopalni firmy Sandfire matsa w południowej Andaluzji (Hiszpania). 

Grzegorz Trefon

Galeria:

Układy zbiorowe i dyrektywa w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych

Związki zawodowe z Polski wraz z kierownictwem Europejskiego Związku Zawodowego industriAll kontynuowały w Zabrzu europejską pracę na rzecz dobrego wdrożenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Spotkanie otwarła Isabelle Barthes, Zastępca Sekretarza generalnego Europejskiego Związku Zawodowego IndustriAll.

W imieniu Porozumienia Związków Zawodowych „KADRA” głos w panelu zabrał Kamil Załuski – Wiceprzewodniczący PZZ „KADRA”, a w dyskusji wypowiadali się koledzy: Arkadiusz Błaszczyk, Sylwester Czyż i Grzegorz Trefon. 

Debata w dniu 10 czerwca 2024 r. przeprowadzana zaraz po zakończonych w Polsce i UE wyborach do Parlamentu Europejskiego wskazuje na ważne europejskie wyzwanie jakim jest podniesienie znaczenia układów zbiorowych. Związki zawodowe dyskutowały o tym w jaki sposób lepiej niż do tej pory pokazać korzyści w pracownikom i ich związkom zawodowym !

Spotkanie odbyło się w historycznym miejscu dla polskiego przemysłu górniczego – w kopalni Guido w Zabrzu na Śląsku. Związki zawodowe zgodnie uznają, że już teraz potrzebujemy silnych negocjacji zbiorowych i dialogu społecznego, aby zapewnić  pracownikom sprawiedliwą transformację, poszanowanie godnych warunków pracy. 

Centrale związkowe ustaliły, że będziemy Razem w Polsce i UE zabiegać oraz walczyć o faktyczne urzeczywistnienie celu jakim jest 80% pokrycia układami zbiorowymi w związku ze stosowaniem nowej Dyrektywy. 

Grzegorz Trefon

Galeria zdjęć: